ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА школске 2015/2016. године

Савет родитеља

1-1
1-2
1-3 Бранка Марковић
1-4 Бојан Томић
2-1 Дејан Сабљар
2-2 Наташа Свирчев
2-3 Јелена Мандић
2-4 Никола Богдановић
3-1 Тамара Милеуснић
3-2 Љиљана Павловић
3-3 Маријана Цветић
4-1 Татјана Пећанин
4-2 Маријана Бошковић
4-3 Тамара Шапић
4-4 Мирјана Маринковић
5-1 Срђан Добросављев
5-2 Љиља Ђурасовић
5-3 Каролина Недељков
5-4 Бојана Љубојевић
6-1 Бранислава Стефановић
6-2 Марија Никитовић
6-3 Драган Топаловић
6-4 Снежана Чукић
7-1 Зоран Тадић
7-2 Милица Јовановић
7-3 Александра Заграђа
8-1 Душица Мацановић
8-2 Ивана Карајков
8-3 Данијела Костић
8-4 Невена Радаковић

Члан 58.

Установа има савет родитеља, осим школе за образовање одраслих.

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења, односно васпитне групе ако школа остварује предшколски програм.

У установи у којој стичу образовање припадници националне мањине, односно етничке групе у савету родитеља сразмерно су заступљени и представници националне мањине, односно етничке групе.

У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у развоју, члан савета родитеља је и представник родитеља деце, односно ученика са сметњама у развоју.

Савет родитеља:

1) предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;

2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;

3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;

4) учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;

5) разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;

7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;

9) учествује у поступку прописивања мера из члана 42. овог закона;

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

11) разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.72/2009 и 52/2011