СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан образовно-васпитни рад у школи и израђује се у складу са Националним оквиром образовања и васпитања. Садржај школског програма је дефинисан Законом о основама образовања и васпитања и садржи:

  • циљеве школског програма,
  • назив, врсти и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује,
  • језик на коме се остварује програм ,
  • начин остваривања школског програма,
  • начин прилагођавања школског програма према нивоу образовања и васпитања,
  • програме обавезиних и изборних предмета по разредима са начинима и поступцима за њихово остваривање; допунске и додатне наставе, слободних наставних активности,
  • програме: културних активности школе; школског спорта и спортских активности; заштите од насиља,злостављања и занемаривања и превенције других облика ризичног понашања; професионалне орјентације; здравствене заштите; социјалне заштите; заштите животне средине; сарадње са локалном самоуправом;сарадње са породицом; рада школске библиотеке; излета, екскурзија и школе у природи;
  • наћин остваривања других области развојног плана школе који утичу на образовно-васпитни рад.

Под начином остваривања се мисли на : временску динамику, методе и технике рада, активности наставника и ученика, оцењивање.

Школски програм доноси школски одбор, по правилу на период од 4 године. Стручни актив за развој школског програма је задужен за његово писање и примену. Чине га наставници разредне и предметне наставе, стручни сарадник и директор.Од аутора Школског програма се очекује да уваже интересе, потребе и интересовања ученика.  Стручни актив за развој школског програма координира свим активностима везаним за његово писање, сарађује са релевантним тимовима и стручним већима у изради програма, прати измене закона и наставних програма, иницира писање анекса у складу са изменама наставних програма, прати имплементирање школског програма у образовно-васпитном раду школе.