Стручно веће наставника природних предмета и физичког васпитања

Ово Стручно веће чине наставници који у вишим разредима (од петог до осмог) предају предмете: физика, математика, биологија, хемија, физико и здравствено васпитање, техничко и информатичко образовање, техника и техологија, информатика и рачунарство. У раду Већа учествују сви наставници наведених предмета. Наставници усклађују своје активности, размењују искуства, информације, договарају се о начину рада, распореду активности,...